Metodológia programu

Domov     /     Viac o programe     /     O programe     /     Metodológia programu

Efektívna príprava na sviatosť birmovania

Program Vyvolený: Tvoja cesta k prijatiu sviatosti birmovania pozostáva z dvadsiatich štyroch kapitol, ktoré kandidátom na birmovanie poskytujú intelektuálnu a duchovnú prípravu na prijatie sviatosti birmovania a celoživotné nasledovanie Ježiša Krista. Tento program predstavuje mladým ľuďom katolícku vieru vo všetkom jej bohatstve a vitalite. Pútavým spôsobom vysvetľuje príbeh dejín spásy od stvorenia cez zrod Cirkvi až po súčasnosť. Pomocou programu mladí ľudia postupne objavujú to, prečo sú sviatosti, modlitba a učeníctvo kľúčom k šťastnému životu.

Častokrát sme svedkami toho, že mladí ľudia po prijatí sviatosti birmovania opúšťajú Cirkev. Program Vyvolený sa usiluje zvrátiť tento trend tým, že získava ich srdcia v tomto zlomovom období ich života a usiluje sa pevne ich zakoreniť v spoločenstve Cirkvi a v spoločenstve veriacich. Cieľom tohto programu je priviesť mladých ľudí k osobnému stretnutiu s Ježišom Kristom a urobiť z nich jeho učeníkov.

Dôkladne vypracovaná metodológia programu Vyvolený predstavuje vysoko efektívny a pútavý materiál, ktorý pozostáva z videí, pracovných zošitov a práce v malej skupinke. Od iných programov dostupných v Cirkvi sa líši tým, že od samotného začiatku zapája do prípravy na birmovanie aj rodičov a birmovného rodiča kandidáta na birmovanie. Cieľom tohto programu je priviesť mladých ľudí k osobnému stretnutiu s Ježišom Kristom a urobiť z nich jeho učeníkov.

Katechetický prístup programu

Program Vyvolený pozostáva z troch etáp katechumenátu (sviatostnej prípravy), ktorým je prispôsobená organizácia a štruktúra programu, vychádzajúc zo známej biblickej state: „Ježiš mu odpovedal: ‚Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa‘“ (Jn 14,6). V programe Vyvolený objavujeme, že Ježiš je:

1. CESTA

Predkatechumenát

Čas na odstránenie prekážok viery (predevanjelizácia, 1. a 2. kapitola) a predstavenie základného evanjeliového posolstva (evanjelizácia, 3. – 6. kapitola). Cieľom tejto fázy je obrátenie srdca a zostavenie „rámca“ alebo kontextu pre každú ďalšiu hodinu.

2. PRAVDA

Katechumenát

Čas formácie (7. – 17. kapitola). Keď srdce spozná, kto je Ježiš, a naučí sa ho nasledovať. Semeno viery, ktoré bolo v ňom zasiate pri krste posilnené sviatosťou birmovania, mu prinesie nový život.

3. ŽIVOT

Očistenie a osvietenie

Fáza intenzívnej vnútornej formácie v záverečnej príprave na birmovanie a vedenie života učeníka (18. – 24. kapitola).

4. MYSTAGÓGIA

Kresťanské spoločenstvo

Po prijatí sviatosti birmovania nasleduje štvrtá etapa, v ktorej je práve pobirmovaný kresťan vtiahnutý do života kresťanského spoločenstva a je povzbudený k tomu, aby si našiel a zapojil sa do skupiny mladých vo vlastnej farnosti a tak pokračoval vo svojej duchovnej ceste.

Názvy kapitol a videí

Názvy kapitol a videí

Počas dvadsiatich štyroch pútavých a výnimočne spracovaných kapitol bude vaše dieťa nielen spoznávať vieru, ale bude pozvané k osobnému stretnutiu s Ježišom Kristom. Cieľom programu Vyvolený je za pomoci videí, pracovných materiálov a rozhovorov v skupine získať srdcia mladých v tomto zlomovom období ich života a pevne ich zakoreniť v spoločenstve veriacich v rámci Katolíckej cirkvi.
Vo videách, ktoré sú súčasťou tohto programu, vystupujú jedni z najlepších súčasných odborníkov v práci s mládežou v rámci Katolíckej cirkvi v Spojených štátoch. Boli natáčané v rôznych miestach USA a iných častiach sveta.

Súčasťou programu je:

Kniha pre kandidáta na birmovanie

Ponúka kandidátom na birmovanie priestor aktívne sa zapojiť do programu Vyvolený a pomáha im upevňovať informácie získané z videovstupov. Obsahom pracovného zošita sú texty na zamyslenie, otázky na doplnenie, modlitby, krátke životopisy svätých, výzvy týždňa, slovník a pod.

Sprievodca pre vedúceho malej skupinky

Ponúka 10 jednoduchých krokov, ako pracovať s každou kapitolou, prehľad celého programu, možnosti na plánovanie stretnutia, poznámky a pod.

Sprievodca pre rodiča

Objasňuje rodičom ich neoddeliteľnú úlohu počas celej prípravy ich dieťaťa na sviatosť birmovania a ponúka im príležitosť oživiť svoju vlastnú vieru. Sprievodca rodičom súčasne predkladá usmernenia, ako najlepšie podporovať a viesť svoje dieťa na ceste viery.

Sprievodca pre birmovného rodiča

Bližšie sa venuje vysvetleniu úlohy birmovného rodiča, no zároveň je pre neho aj príležitosťou oživenia jeho vlastnej viery. Sprievodca taktiež ponúka pomocné otázky pre rozhovor s birmovným dieťaťom, odpovede na desať najdôležitejších katolíckych otázok, ktorými sa na neho môže birmovné dieťa obrátiť.

Súbor videí

Poskytuje 24 kapitol (so slovenským dabingom, každá má približne 15-20 minút), v ktorých sa mladým ľuďom prihovárajú pútaví rečníci pracujúci v rôznych oblastiach Cirkvi.

You cannot copy content of this page