Často kladené otázky

Domov     /     Viac o programe    /    Často kladené otázky

V programe Vyvolený vystupuje dvanásť inšpiratívnych amerických rečníkov, ktorí vysvetľujú základné pravdy katolíckej viery. Pri vysvetľovaní sa presúvajú od Times Square v New Yorku až po Námestie svätého Petra vo Vatikáne. Jednotlivé kapitoly sú pripravené tak, aby upútali pozornosť mladých ľudí a predstavili im vieru novým a nečakaným spôsobom – od zoskoku padákom z lietadla až po návštevu rímskych akvaduktov.

Videá tvoria len jednu zložku uceleného súboru katechéz. Videá, metodicky prepracovaná kniha pre kandidátov na birmovanie a prehľadná príručka pre vedúcich malých skupiniek (animátorov), rodičov a birmovných rodičov napomáhajú jedinému cieľu – priviesť mladých ľudí k stretnutiu s Ježišom Kristom a rozhodnutiu stať sa jeho učeníkmi. Program Vyvolený hovorí jazykom súčasných mladých. Bol zostavený tak, aby ich oslovil aj napriek kultúrnemu zmätku relativizmu a materializmu dnešnej doby. Hoci mnohé programy veľmi precízne predkladajú pravdy viery, len málo z nich sa dokáže dotknúť sŕdc a myslí mladých ľudí na intelektuálnej, emocionálnej a duchovnej rovine tak, ako program Vyvolený.

Program Vyvolený predstavuje ucelený systém evanjelizácie, ktorý pútavým spôsobom vedie kandidátov na birmovanie naprieč katolíckou vierou a postupne ich pozýva k osobnému stretnutiu s Ježišom Kristom.

Úvodné kapitoly sú štruktúrované tak, aby si získali čo najširšie publikum – vrátane tých, ktorí majú základné otázky týkajúce sa viery, Cirkvi a možno aj samotnej existencie Boha. Autori zvolili nenútený prístup, pomocou ktorého sa formujú postoje mladých ľudí na život, vieru a Cirkev.

Témy sú starostlivo zoradené tak, aby na seba nadväzovali a poskytovali pevný rámec katechézy. Zoznam tém môžete nájsť nižšie. Kompletný zoznam dvadsiatich štyroch kapitol a názvy jednotlivých videí nájdete TU.

1. Úvod
2. Boh / Šťastie
3. Dejiny spásy
4. Božie zjavenie
5. Ježiš Kristus
6. Cirkev
7. Štyri posledné veci
8. Sviatostný život
9. Krst
10. Sviatosť zmierenia
11. Pomazanie chorých / Vykupiteľské utrpenie
12. Duch Svätý
13. Dary Ducha Svätého
14. Birmovanie
15. Svätá omša / Eucharistia
16. Sviatosť manželstva
17. Posvätný stav / Rozlišovanie povolania
18. Modlitba
19. Panna Mária a svätí
20. Blahoslavenstvá
21. Čnosti
22. Sexualita
23. Poslanie
24. Učeníctvo

Program pozostáva z dvadsiatich štyroch kapitol. Ak stretnutia prebiehajú raz do týždňa, príprava trvá jeden školský rok; ak sú stretnutia v priemere raz za dva týždne, treba počítať s dvoma školskými rokmi.

Program Vyvolený poskytuje obsiahlu katechézu stretnutí, ktoré sa venujú témam, ako sú svätá omša, Cirkev a modlitba. Autori venovali veľkú pozornosť osnove programu z hľadiska chronológie a celkového rámca obsahu. Z tohto dôvodu odporúčame, aby kandidáti na birmovanie absolvovali všetkých dvadsaťštyri kapitol. Uvedomujeme si, že vyvstáva otázka, či je možné spojiť dve alebo viac kapitol do jedného stretnutia, aby sa tak skrátila dĺžka trvania prípravy, prípadne, či prejsť len niektoré vybrané kapitoly. Veľmi odporúčame, aby si kandidáti na birmovanie prechádzali na stretnutí len jednu kapitolu týždenne, aby mali dostatočný priestor plne preniknúť do  starostlivo navrhnutej metodiky programu Vyvolený.

Každá kapitola začína krátkou opakovacou hrou (pomocou videoprezentácie), v ktorej si kandidáti na birmovanie spoločne prechádzajú to, čo sa dozvedeli na predchádzajúcom stretnutí, po čom nasleduje prejdenie Výzvy týždňa a úvodná modlitba. Následne kandidáti na birmovanie sledujú tri na seba nadväzujúce videá. Po každom videu je priestor na desať minútovú diskusiu, počas ktorej si do knihy označia správne odpovede a následne pod vedením vedúceho malej skupinky, t.j. animátora, diskutujú o otázkach v malých skupinách. Stretnutie pokračuje časťou s názvom Hrdina týždňa (t. j. príbeh o svätcovi), po čom nasleduje Výzva týždňa, ktorá povzbudzuje mladých ľudí, aby premietli do praxe to, čo sa dozvedeli na stretnutí. Celé stretnutie sa končí záverečnou modlitbou. 

Sprievodca pre vedúceho malej skupinky ponúka rozdelenie každej kapitoly do desiatich jednoduchých krokov. Program tiež umožňuje flexibilný čas stretnutí, od šesťdesiatich minút do dvoch hodín, pričom sa odporúča deväťdesiat minútové stretnutie. Koncept navrhovaných časov môžete nájsť TU.
Súčasťou príručky Sprievodca pre vedúceho je Slovník, ktorý ponúka vysvetlenia katechizmových pojmov, odkazy na Písmo, zhrnutie každej kapitoly a ciele, ktoré sa majú na stretnutí dosiahnuť. V závislosti od potrieb malej skupinky je možné tieto doplňujúce informácie použiť buď na hodine, alebo ich dať prečítať za domácu úlohu.

 

Program Vyvolený bol primárne vytvorený pre tínedžerov a je vhodný pre mladých ľudí od siedmeho ročníka ZŠ a vyššie. Na základe pozitívnych reakcií dospelých, ktorí mali s programom Vyvolený skúsenosť, veríme, že môže povzbudiť katolíkov všetkých vekových skupín.

Program Vyvolený, ktorého súčasťou sú pútavé videá a knihy/príručky, je odpoveďou na výzvu novej evanjelizácie a dá sa použiť v rôznych prostrediach. Program je prakticky možné použiť vo všetkých oblastiach farského a rodinného života vrátane prípravy na birmovanie, mládežníckych skupín, náboženskej výchovy v školách a farnostiach, rodinnej katechézy, prípravy dospelých na prijatie iniciačných sviatostí, domáceho využitia alebo v akomkoľvek inom prostredí, v ktorom je vhodné použiť pútavé a inšpiratívne katechetické vzdelávanie.

Áno. Programu Vyvolený: Tvoja cesta k prijatiu sviatosti birmovania bol udelený Nihil obstat prof. ThDr. PaedDr. SSLic. Františkom Trstenským, PhD. a Imprimatur Mons. ThDr. ICLic. Jánom Kubošom, PhD., diecéznym administrátorom Spišskej diecézy.

Uvedomujeme si, že bez ohľadu na to, aký dobrý prístup zvolí katechéta či vedúcej malej skupinky, a bez ohľadu na to, aký skvelý je konkrétny materiál, ktorý používate, nič a nikto nemôže nahradiť úlohu rodiča. Z tohto dôvodu program Vyvolený ponúka súhrnnú príručku s názvom Sprievodca pre rodiča s radami a podnetmi, ako môže rodič viesť rozhovor s dieťaťom na duchovné témy a zároveň, ako môže byť viac vtiahnutý do celkového procesu prípravy na prijatie sviatosti birmovania.
Sme si vedomí toho, že birmovanie poskytuje nielen jedinečnú príležitosť osloviť mladých ľudí v tomto rozhodujúcom období ich života, zároveň tiež poskytuje možnosť nadviazať kontakt s ich rodičmi a oživiť ich vieru.

Hoci bol Sprievodca pre rodiča zostavený preto, aby poskytoval rodičom informácie a usmernenia ako viesť a povzbudzovať svoje dieťa počas prípravy na prijatie sviatosti birmovania, jeho snahou je tiež evanjelizovať a vyzývať rodičov, aby rástli vo svojom vlastnom živote viery. Okrem navrhovaných otázok a námetov na diskusiu ku všetkým dvadsiatim štyrom kapitolám rodičia tiež v príručke nájdu časť s názvom Desať najdôležitejších katolíckych otázok, katolícke modlitby, no predovšetkým povzbudenia a rady, ako rásť vo vlastnej viere, keď o nej budú svedčiť svojim deťom.

Pred spustením prípravy na birmovanie sa veľmi odporúča zorganizovať stretnutie pre rodičov, kde sa im predstaví program Vyvolený. K dispozícii je materiál pre kňazov/koordinátorov prípravy, ktorý ponúka podrobné informácie, ako pripraviť toto stretnutie. Súčasťou je aj 20-minútové video, v ktorom sa autori programu prihovárajú rodičom.

Birmovný rodič zohráva dôležitú úlohu v príprave na birmovanie svojho birmovného dieťaťa a rovnako aj po nej. Už samotný fakt, že si mladý človek vybral tohto človeka za svojho birmovného rodiča, naznačuje, že si ho váži a má k nemu úctu, čo môžu byť skvelým východiskom, na ktorom možno stavať. Kandidáti na birmovanie by mali byť povzbudení k tomu, aby pri voľbe birmovného rodiča uvažovali nad niekým, kto vedie skutočný život viery a kto je pre nich dobrým vzorom kresťana-katolíka. Vzhľadom na hlboké prepojenie medzi sviatosťou krstu a sviatosťou birmovania Cirkev odporúča, aby si kandidáti na birmovanie zvolili za svojho birmovného rodiča jedného z krstných rodičov (pozri Kódex kánonického práva 893.)

Program Vyvolený ponúka komplexnú a detailne prepracovanú príručku s názvom Sprievodca pre birmovného rodiča, ktorá je podobne ako Sprievodca pre rodiča zostavená tak, aby ponúkala nielen informácie, ale aj pomoc pri sprevádzaní svojho birmovného dieťa počas prípravy na birmovanie. Jej úlohou je tiež birmovných rodičov povzbudiť a inšpirovať k rastu v ich vlastnom prežívaní viery. Okrem toho, že príručka ponúka podnety a rady, ako nadviazať rozhovor a kontakt s birmovným dieťaťom, birmovní rodičia v nej tiež nájdu Desať najdôležitejších katolíckych otázok, katolícke modlitby, no predovšetkým povzbudenia a rady, ako rásť vo vlastnej viere, keď o nej budú svedčiť svojmu birmovnému dieťaťu.

V Sprievodcovi pre vedúceho malej skupinky je možné nájsť pomôcky, ako osloviť birmovných rodičov počas programu prípravy na birmovanie a ako pozvať birmovných rodičov na záverečné stretnutie.

Na to, aby ste mohli tento program spustiť, nie je nevyhnutná teologická príprava vedúcich malých skupiniek (animátorov). Hoci príručka Sprievodca pre vedúceho malej skupinky ponúka informácie ako pracovať s programom, pre lepšiu efektivitu programu je potrebné ich zaškolenie. K dispozícii bude séria videí, ktoré sa tomu venujú a zároveň ich oboznamujú s programom.
Vo videách sa vedúcim malých skupiniek prihovára autor programu Chris Stefanick. Ponúka tieto užitočné informácie: príbeh, ktorý stojí za vznikom programu Vyvolený; rady ako prepojiť používanie videí a písomných materiálov; odporúčania ako do prípravy zapojiť rodičov a birmovných rodičov, celkový priebeh kapitoly/stretnutia; rady ako získavať dobrovoľníkov a postup vedenia malých skupiniek.

You cannot copy content of this page